Základní informace o škole

 

Naše školka

Provoz: 6.00  - 16. 30 hod.

Pedagogičtí pracovníci:Provozní zaměstnanci:
ředitelka:    Helena Sládkovávedoucí školní
učitelky:  Jiřina Žákovájídelny: Alena Čúliková
Nikola Přibylovákuchařky:  Vilma Karbanová
Ilona ŠindelářováErna Kučerová
Miroslava Moravcováškolnice: Věra Šnejdarová
Mgr. et Bc. Denisa Bohuslavováuklízečka: Michaela Čechová
Bc. Irena Suchanová
Jaroslava Říhová
Asistentky pedagoga:
Mgr. Dagmar Voříšková
Jana Vitíková

 

Jsme čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem a kapacitou na 100 dětí.V současné době máme v provozu čtyři třídy a 100 zapsaných dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Třída Sluníček děti 3-4leté, Včeličky 5-7 let a děti s odkladem školní docházky, Medvíďata 3-5 let, Berušky 3-6 let a děti s odkladem školní docházky.

Nacházíme se ve středu města, nedaleko zimního stadionu.Pro svoji výhodnou polohu je naše škola vyhledávána rodiči, kteří v blízkosti nejen bydlí, ale také těmi, kteří ve městě pracují. Rovněž naši školku navštěvují i děti z okolních obcí, neboť od „nás“ je blízko jak na dopravní prostředky MHD, tak na vlakové i autobusové nádraží. Předností naší budovy jsou krásné, slunné, prostorné třídy, samostatné ložnice pro odpočinek dětí, jídelna a ostatní prostory školy.

Denní režim

6:00Začátek provozu - scházení dětí ve třídě Sluníčka, volná hra.
7:00Rozchod dětí na třídy, pokračování her a plnění úkolů podle třídního programu.
8:20 - 9:00Svačina, která probíhá v jídelně školy (třídy Berušky a Včeličky) a v třídách (Sluníčka a Medvíďata). Děti si vybírají velikost svačiny podle přání, mají na výběr pití a to nejen při svačině ale po celý den.
8:45 - 10:00Plnění programu dle třídního plánu.
9:30 - 11:30Pobyt venku - mladší děti.
10:00 - 12:00Pobyt venku starší děti.
11:30 - 12:00Oběd.
12:30 - 14:00Odpočinek na lehátku, poslech pohádky.
14:15 - 14:30Svačina.
14:45 - 16:30Volná hra, individuální činnosti dětí, odchod domů.

 


 

Náš školní vzdělávací program má název:
Spolupracujeme jako prsty jedné ruky

Multikulturní pojetí mateřské školy. Filosofie školy:

 • učit děti schopnosti hledat podobnosti mezi svými vrstevníky a respektovat odlišnosti, které se naučí chápat jako naprosto přirozený jev
 • získat povědomí o tom, že i když jsme každý jiný, máme stejnou hodnotu, dohromady tvoříme jeden celek
 • záleží na nás, jaké prostředí si společně tvoříme svými činy, chováním, kde všichni dodržují stejná pravidla a jsou k sobě příjemní, vstřícní, ohleduplní
 • vytvářet prostředí pohody, které je podobné rodinnému prostředí
 • získat schopnost pomáhat svým kamarádům, zpříjemňovat jim nové prostředí tím, že je srdečně přijmeme mezi sebe, zapojíme se s nimi do hry, budeme hrát vždy“ fér“

 
Tvorba vzdělávacího programu vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, specifických vzdělávacích cílů, očekávaných kompetencí, zájmu a potřeb dítěte, z podmínek školy a z evaluace.

Záměr:

Koncepce je zaměřena na posilování tělesné, duševní a společenské pohody dítěte. Naší snahou je vést děti k návykům a dovednostem zdravého životního stylu, vést je tak, aby si vytvářely mezi sebou i k druhým hezké vztahy, vytvořit jim bezpečné sociální prostředí. Výchovným působením všech zaměstnanců školy chceme přispět k tomu, aby byly zdravě sebevědomé, uměly se rozhodnout, byly nebojácné a aktivní v překonávání nástrah, které je čekají ve světě „dospělých“. K tomuto záměru nás vedla skutečnost , že značná část dětí, které navštěvují naši školu jsou z neúplných nebo ze sociálně slabých rodin.

Součástí ŠVP jsou i tradice naší školy:

 • Otevírání a zavírání zahrady
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • Karneval
 • Den matek
 • Účast na soutěžích
 • Návštěva ZOO
 • Výlet na konci školního roku
 • Rozloučení s předškoláky a školní akademie
 • Divadla a různé kulturní akce

 
Od roku 2006 došlo k modernizaci budovy ve spolupráci s UMO 3. Velkým přínosem je modernizace zahrady, která škole celá léta chyběla. Zahrada je vyřešena tak, aby sloužila dětem jak ke sportovním, tak k rekreačním účelům.

Naším přáním je, aby školka byla místem pohody pro všechny, kdo ji budou navštěvovat.

Helena Sládková
ředitelka MŠ 

 


 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.

32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základní účel zřízení – Předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost - Předškolní vzdělávání dětí

Doplňková činnost - Předplavecký výcvik pro předškolní děti, logopedická prevence, výuka ČJ pro cizince, výtvarné činnosti

Zřizovatel – Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura, organizacní řád:
/ms32/Organizacnirad-3.pdf

4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby

Školné - 380,- Kč
Stravné - děti 3-6 let: 33,- Kč na den
                - děti 7 let: 36,- Kč na den

6. Identifikační číslo školy (IČ)

709 408 27

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu u ředitelky školy
ŠVP: /ms32/SVPPVaktualizace.pdf
Zřizovací listina u ředitele školy

9. Žádosti o informace

Místo a způsoby podání
/ms32/mistoazpusobpodani-1.pdf

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
/ms32/formularproopravnyprostredek.pdf 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ

stáhnout zde:

Přihláška ke stravování:
/ms32/dokumenty/prihlaskakestravovani.pdf

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
/ms32/dokumenty/zadostoprijetiditete.pdf

Žádost o poskytnutí informace:
/ms32/dokumenty/zadostoposkytnutiinformace.pdf

Evidenční list dítěte u ředitele školy

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty–informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  
/ms32/sazebnikuhradzaposkytovaniinformaci.pdf

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022 (pdf)

 

Datum poslední aktualizace: 31. ledna 2024

vytisknout stránku
Oficiální stránky města Plzně
Design by SITMP