Základní informace o škole

Naše školka

Provoz: 6.00  - 16. 30 hod.

Pedagogičtí pracovníci:Provozní zaměstnanci:
ředitelka:    Helena Sládkovávedoucí školní
učitelky:  Jiřina Žákovájídelny: Alena Čúliková
Nikola Přibylovákuchařky:  Vilma Karbanová
Ilona ŠindelářováErna Kučerová
Miroslava Moravcováškolnice: Věra Šnejdarová
Mgr. et Bc. Denisa Bohuslavováuklízečka: Michaela Čechová
Gabriela Petruňová
Mgr. et Bc. Gabriela Benešová
Asistent pedagogaIrena Suchanová
Mgr. Dagmar Voříšková

 Jsme čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem a kapacitou na 100 dětí.V současné době máme v provozu čtyři třídy a 100 zapsaných dětí.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Třída Sluníček děti 3-4leté, Včeličky 5-7 let a děti s odkladem školní docházky, Medvíďata 3-5 let, Berušky 3-6 let a děti s odkladem školní docházky.


Nacházíme se ve středu města, nedaleko zimního stadionu.Pro svoji výhodnou polohu je naše škola vyhledávána rodiči, kteří v blízkosti nejen bydlí, ale také těmi, kteří ve městě pracují. Rovněž naši školku navštěvují i děti z okolních obcí, neboť od „nás“ je blízko jak na dopravní prostředky MHD, tak na vlakové i autobusové nádraží.

Předností naší budovy jsou krásné, slunné, prostorné třídy, samostatné ložnice pro odpočinek dětí, jídelna, relaxační místnost, která slouží také jako tělocvična a ostatní prostory školy, které jsou plně využívány k aktivitám, které ve škole pod vedením p. učitelek probíhají.

Náš školní vzdělávací program má název:  I když jsme každý jiný, jsme jako prsty jedné ruky

Multikulturní pojetí mateřské školy

 

Motto: „Podej mi ruku a vše nám spolu půjde lépe.“

Proces individualizace dítěte je naší prioritou

Charakteristika programu:

Tvorba vzdělávacího programu vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, specifických vzdělávacích cílů, očekávaných kompetencí, zájmu a potřeb dítěte, z podmínek školy a z evaluace.

Záměr:
Koncepce je zaměřena na posilování tělesné, duševní a společenské pohody dítěte. Naší snahou je vést děti k návykům a dovednostem zdravého životního stylu, vést je tak, aby si vytvářely mezi sebou i k druhým hezké vztahy, vytvořit jim bezpečné sociální prostředí. Výchovným působením všech zaměstnanců školy chceme přispět k tomu, aby byly zdravě sebevědomé, uměly se rozhodnout, byly nebojácné a aktivní v překonávání nástrah, které je čekají ve světě „dospělých“.K tomuto záměru nás vedla skutečnost , že značná část dětí, které navštěvují naši školu jsou z neúplných nebo ze sociálně slabých rodin.

 

Denní režim

6:00Začátek provozu - scházení dětí ve třídě Sluníčka, volná hra.
7:00Rozchod dětí na třídy, pokračování her a plnění úkolů podle třídního programu.
8:20 - 9:00Svačina, která probíhá v jídelně školy (třídy Berušky a Včeličky) a v třídách (Sluníčka a Medvíďata). Děti si vybírají velikost svačiny podle přání, mají na výběr pití a to nejen při svačině ale po celý den.
8:45 - 10:00Plnění programu dle třídního plánu.
9:30 - 11:30Pobyt venku - mladší děti.
10:00 - 12:00Pobyt venku starší děti.
11:30 - 12:00Oběd.
12:30 - 14:00Odpočinek na lehátku, poslech pohádky.
14:15 - 14:30Svačina.
14:45 - 16:30Volná hra, individuální činnosti dětí, odchod domů.

 

Program máme rozdělen do integrovaných celků, které postupně otevíráme a plníme.

Paleček-poznáváme se (symbol: červená barva), Ukazovák-barvy přírody (barva zelená), Prostředník-učím se přijímat, co přináší nový de (barva žlutá), Ukazovák-jak se u nás žije ( barva modrá), Malíček- Léto voní, škole zvoní (barva oranžová).

Součástí ŠVP jsou i tradice naší školy:

- Otevírání a zavírání zahrady
- Mikulášská a vánoční nadílka
- Karneval
- Den matek
- Účast na soutěžích
- Výlety na Homolku, Borského parku, na Novou Hospodu
- Návštěva ZOO
- Výlet na konci školního roku
- Rozloučení s předškoláky a školní akademie
- Divadla a různé kulturní akce

Od roku 2006 došlo k modernizaci budovy ve spolupráci s UMO 3. Velkým přínosem je modernizace zahrady, která škole celá léta chyběla. Zahrada je vyřešena tak, aby sloužila dětem jak ke sportovním, tak k rekreačním účelům.

Naším přáním je, aby školka byla místem pohody pro všechny, kdo ji budou navštěvovat.

Helena Sládková

ředitelka MŠ 

 

Povinně zveřejňované informace
         dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

1.
Úplný oficiální název povinného subjektu.
32.mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a 
principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí
 
Hlavní činnost
-       Předškolní vzdělávání dětí
 
Doplňková činnost: předplavecký výcvik pro předškolní děti, logopedická prevence, výuka ČJ pro cizince, výtvarné činnosti
 
Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
 
3.
Popis organizační struktury povinného subjektu.
4.
Kontaktní spojení
5.
Platby
Školné  - 440,- Kč
Stravné - děti 3-6 let: 33,- Kč na den
                  Děti 7 let: 36,- Kč na den
 
6.
Identifikační číslo školy (IČ)
 709 408 27
7.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.
Dokumenty
Údaje o rozpočtuu ředitelky školy
ŠVP
Zřizovací listinau ředitele školy
9.
Žádosti o informace
Místo a způsoby podání: Files/ms32/mistoazpusobpodani.pdf
10.
Příjem žádostí, stížností a dalších podání
Kontakty
11.
Opravné prostředky
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutípovinného subjektu:
 
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
-       poštou
-       osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
12.
Formuláře
Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
stáhnout zde:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
Žádost o poskytnutí informace: Files/ms32/dokumenty/zadostoposkytnutiinformace.pdf
Evidenční list dítěte u ředitele školy
 
 
13.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen i v průběhu šk. roku) Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty–informace podá ředitelka školy
 
14.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 
 
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací: Files/ms32/sazebnikuhradzaposkytovaniinformaci.pdf 
 
Dosud nebylo řešeno
16.
Licenční smlouvy, Výhradní licence
Nejsou uzavřeny
17.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva: Files/ms32/vyrocnizprava.pdf

 
 

 

Datum poslední aktualizace: 4. dubna 2019

vytisknout stránku
Oficiální stránky města Plzně
Design by SITMP